Behandlingshem i Småland

Behandlingen

Behandlingen på Tursbo Rehab utgår från AA och NA:s 12-stegsprogram, från Craig Nakkens teorier om beroendepersonligheten och Gunnar Bergströms teorier om kriminalitet. Därtill omfattar behandlingen kunskap och lärande om relationer, återfallsprevention samt om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, ADD och Autism.

Behandlingen är uppdelad i grundbehandling och fördjupad behandling. I grundbehandlingen som har en genomsnittlig behandlingstid på 3 månader arbetar klienten i programmets tre första steg vilka i huvudsak handlar om att ge kunskap, insikt och förståelse för hur beroendesjukdomen fungerar samt att hjälpa klienten till kapitulation, beslut och avsked. Grundbehandlingen bedrivs i högintensivt tempo och omfattar fyra behandlingsgrupper per dag plus morgon och kvällsmöte. Under grundbehandlingen är huvudfokus riktat mot programmet varvid andra insatser i regel initieras efter de första tre månaderna.

Härefter inleds den fördjupade delen av programmet som på Tursbo Rehab omfattar steg 4–9. I fördjupningen inleds det egna förändringsarbetet med fokus på att bryta negativa beteendemönster. Den fördjupade behandlingen kan pågå mellan 3–9 månader. Hur lång tid som krävs i behandling är helt individuellt. Den fördjupade behandlingen är medelintensiv vilket innebär 2 behandlingsgrupper per vardag samt morgonmöte. Kvällsmöte är obligatoriskt veckans alla dagar. Under den fördjupade behandlingen är utrymmet anpassat för att nu initiera övriga insatser som psykologsamtal, neuropsykiatrisk utredning, eller planering inför hemgång/utsluss. Hur behandlingsplanen ser ut är olika för alla men kan, utöver gruppbehandlingen omfatta områden som framtida sysselsättning, bostad, ekonomi eller relationer.

NA/AA

På veckobasis går klienterna på ett obligatoriskt NA möte på plats på behandlingshemmet och tidigast efter 1 månad erbjuds klienterna att åka på lokala möten utanför behandlingshemmen. Syftet med att redan under behandlingstiden implementera möten i vardagen är att forskning visat att kontinuerligt mötesgående har en positiv effekt på ett stadigvarande behandlingsresultat och därmed något klienten kommer att uppmuntras att fortsätta med även på hemmaplan efter avslutad behandling.

TEMAVECKOR

Beroende på den totala behandlingstidens längd och klientens individuella behov finns möjlighet till fyra olika temaveckor vilka löper kvartalsvis över året. Temaveckorna bedrivs i hög behandlingsintensitet och omfattar återfallsprevention, kriminalitet som livsstil, relationsvecka och NPF-skola. Temaveckorna leds av ordinarie personal med specialiserad utbildning på respektive område. NPF-skolan leds av verksamhetens psykolog tillsammans med externa föreläsare.

LEDIGHETER

Ledigheter är en viktig del av behandlingen och syftar till en långsam och successiv återgång till livet på hemmaplan. Hur och när ledigheter kan beviljas sker alltid i dialog med placerande handläggare. Ledigheter är dock ingen rättighet under behandlingstiden utan en möjlighet som bedöms individuellt. Ledigheterna ska ha ett behandlingsinriktat syfte och vara motiverad utifrån hur behandlingen fungerar. Ledigheter kan tidigast beviljas efter 1 månad och beviljas aldrig över högtider som påsk, midsommar och nyår. Inte heller under temaveckorna beviljas ledigheter över helg. Ledigheter överstigande 3 timmar beviljas som utgångspunkt på helg, mellan fredag eftermiddag – söndag eftermiddag. Korta ledigheter upp till 3 timmar kan beviljas vid behandlingsledig tid på daglig basis. Korta ledigheter kan beviljas för promenader, NA-möten, träning eller handling i närliggande butik.

Det är viktigt att uppmuntra och stötta klienten att få eller återta kontakten med positiva delar av sitt sociala nätverk utanför Tursbo Rehab och därför främjar vi kontakten med familj, sunda nyktra/drogfria vänner, myndighetskontakter och AA/NA gruppen på hemmaplan. Behandlingshemmet har sett att goda relationer med det sociala nätverket har stor betydelse för klienterna fortsatta nykterhet. Kontinuerligt mötesgående hos AA/NA har uppmärksammats i socialstyrelsens riktlinjer som en viktig faktor med hög evidensgrad för positivt behandlingsutfall. Tursbo Rehab arbetar aktivt för att klienten ska få en positiv kontakt med sin AA/NA grupp på hemmaplan redan under utslussen, för att klienten ska få en naturlig övergång till mötesgående på hemmaplan även efter avslutad behandling.

Concept of the environment World Earth Day. Protect clean planet, saving environment and ecology.

Social träning & aktiviteter

Fritidsaktiviteter är en viktig del av behandlingen och syftar till att klienterna under behandlingstiden skall få prova olika former av fritidsaktiviteter. Detta för att utforska sina nyktra intressen. I bästa fall kan nya intressen identifieras som i framtiden kan öppna dörrar till prosociala kontexter, sammanhang och gemenskaper. Fritidsaktiviteterna kan vara fysiska men också omfatta social träning genom att exempelvis äta på restaurang, gå på marknad, eller besöka ett museum. Fritidsaktiviteterna leds av personal och deltagande är i så stor utsträckning som möjligt obligatoriskt.

Titta gärna på respektive enhets veckoschema för att få en tydligare bild av de aktiviteter som erbjuds.

Kontakta oss för placeringsförfrågan