Behandlingshem i Småland

Kvalitetssäkring

Tursbo Rehab AB har ett heldatoriserat journalföringssystem som tillhandahålls av  Infosoc Quality AB. Detta för att tillförsäkra behandlingshemmets rättssäkerhet samt för att kunna uppfylla de krav som Socialstyrelsen ställer avseende dokumentation.

Det för även med sig att genomförandeplaner och månadsrapporter utförs och följs korrekt enligt Socialstyrelsens rekommendationer.

Tillsynsmyndigheter: IVO (Inspektion för vård och omsorg) och kriminalvården.

Tursbo Rehab AB Kvalitetskontrolleras externt genom SSIL för vård och omsorgs

Kvalitetsindexrapport (läs kundnöjdhetsindex) från våra tidigare handläggare finns att läsa genom att klicka på nedanstående PDF-fil. 

Vi finns även med på HVB-Guiden, klicka på länken nedan

http://www.hvbguiden.se/hvbhem/visa/id/6866/tursbo-rehab-ab-skillingaryd

eller på Skandinavisk sjukvårdsinformation, klicka på länken nedan

http://www.ssil.se

Har du synpunkter eller klagomål på oss?

Tursbo Rehab arbetar för att ha ett positivt förhållningssätt till synpunkter och klagomål och ser dom som en hjälp att förbättra och utveckla verksamheten. Det är viktigt att alla som arbetar på Tursbo Rehab bemöter dom som har synpunkter och klagomål på ett professionellt sätt. Vårt mål är att handlägga synpunkter och klagomål så snabbt så möjligt och att rätta till fel som uppstått.
Du kan framföra dina synpunkter och klagomål direkt muntligt, via mail, sms, via brev eller under fliken “kontakta oss” . Du kan också ladda ner blankett i länken nedan.
Välkommen med dina synpunkter och klagomål.

Syftet med kvalitetsberättelsen är att följa upp det systematiska kvalitetsarbetet och se över vidtagna åtgärder. Därtill skall resultaten för året sammanställas och de förbättringsområden som uppmärksammats belysas. Kvalitetsberättelsen skall vidare ge vägledning för det kommande året avseende kvalitetshöjande insatser och verksamhetsutveckling.

Kvalitetsledning

Med vårt kvalitetsledningssystem och dess tillämpning som utgångspunkt regleras hela verksamheten på Tursbo Rehab genom skriftliga rutiner som beskriver alla aktiviteter. I enlighet med vårt systematiska kvalitetsarbete är vår strävan att utveckla verksamheten till gagn för våra klienter och vår personal utifrån ställda kundkrav samt tillämpliga lagar och föreskrifter. Vi eftersträvar alltid individuellt utformade behandlingsplaner samt att skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt behandlingsresultat. Vårt utvecklingsarbete skall präglas av ständiga förbättringar i syfte att åstadkomma en bra verksamhet för klienter och en god arbetsmiljö för personal. Kvalitetsledningssystemet som utgår från ISO 9001:2015 och SOSFS 2011:9 är vidare ledningens viktigaste redskap i arbetet med att styra, följa upp och kvalitetssäkra verksamheten. Kvalitetsledningssystemet reglerar utöver alla dagliga rutiner det systematiska brandskyddsarbetet (SBA), det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och verksamhetens miljöarbete. Det senare lett genom verksamhetens miljöledningsgrupp. Ett av Tursbo Rehabs främsta mål är att fortlöpande utvärdera och analysera resultaten i syfte att ständigt utveckla och förbättra verksamheten.

Tursbo Rehabs betyg 2023 är 9,1 på en skala mellan 1 – 10.

Kontakta oss för placeringsförfrågan